Saleh_Toodarvari

Parabolic SAR + EMA 200 + MACD Signals

Parabolic SAR + EMA 200 + MACD Signals Indicator, a powerful tool designed to help traders identify optimal entry points in the market.

This indicator combines three popular technical indicators: Parabolic SAR (Stop and Reverse), EMA200 (Exponential Moving Average 200) and MACD (Moving Average Convergence Divergence) - to provide clear and concise buy and sell signals based on market trends.

The MACD component of this indicator calculates the difference between two exponentially smoothed moving averages, providing insight into the trend strength of the market. The Parabolic SAR component helps identify potential price reversals, while the EMA200 acts as a key level of support and resistance, providing additional confirmation of the overall trend direction.

Whether you're a seasoned trader or just starting out, the MACD-Parabolic SAR-EMA200 Indicator is a must-have tool for anyone looking to improve their trading strategy and maximize profits in today's dynamic markets.

Buy conditions
  • The price should be above the EMA 200
  • Parabolic SAR should show an upward trend
  • MACD Delta should be positive

ُSell conditions
  • The price should be below the EMA 200
  • Parabolic SAR should show an downward trend
  • MACD Delta should be negative
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?