enricoamato997

ICT Killzones

enricoamato997 Cập nhật   
This Script plots the ICT Killzones in the Chart using a new Panel.
It's based on the Major Forex Sessions and this is usually where Key Swing Points occur.
It has a lookback of 20 days for Performance reasons.

CUSTOMISATION
- Time can be modified
- Lines width can be modified
- Lines colours can be modified

DEFAULT
By default the Killzones will be based on NY Time using the following order

- London Open: 02:00 to 05:00
- New York Open: 07:00 to 10:00
- London Close: 10:00 to 12:00


Phát hành các Ghi chú:
Adjusted Time for DST.
Phát hành các Ghi chú:
Changed Hours
Phát hành các Ghi chú:
Adjusted for DST GMT-5.
Notice that anything prior to 08/11/2021 will have incorrect hours.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Indices not working
Phát hành các Ghi chú:
Added Asian Session

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?