Jesse.Lau

Directional Movement Index color alert

This script is changed from the classic DMI.

I add 4 colors and setup two alerts as well.

- +DI cross up -DI is a long signal
- +DI cross down -DI is a short signal
- ADX keeps increasing means strong trend
- ADX keeps decreasing means swing
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
消息盈亏后,一念生灭间
-----------------------------------------
欢迎访问遁一博客空间 https://jesselau.com/

Bình luận