traderharikrishna

CANDLE STICK HEATMAP

CANDLE STICK HEATMAP shows the statistics of a candle at a particular time. its very useful to find repeating pattern's at a particular time in a day.
based on the settings you can see regular repeating patterns of a day in an hourly chart. During a particular time in day there is always a down or up signal or candles.
The table boxes are candles in RED and GREEN based on open and close of the chart. The Heat map is very useful in analyzing the daily Hourly candlesticks in a week. The Time of each candlestick is plotted on the table along with default Indicators like RSI, MACD, EMA, VOLUME, ADX.

Additionally this can be used as a screener of candles on all timeframes. Analysis is easy when you want to see what happened exactly at a particular time in the previous hour, day, month etc.,

Hopefully additional updates will be introduced shortly.

Indicators:
1. MACD (close,12,26,9)
2.RSI (close,14)
3.EMA 200
3.Volume MA

Option is provided to show indicator statistics and time.
Color can be changed using settings.
Supports all Time Zones


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?