HeWhoMustNotBeNamed

Auto Harmonic Patterns - Open Source

HeWhoMustNotBeNamed Premium Cập nhật   
I may not be able to spend much time on the harmonic patterns and realized that there are not much open source scripts on them either. Hence, decided to release open source version which can be used by other developers for reference and build things on top of it.

Original script is protected and can be found here:

Logical ratios of patterns are coded as below:

Notations:
 • Lines XABCD forms the pattern in all cases. (OXABCD in case of Three drives )
 • abc = BC retacement of AB, xab = AB retracement of XA and so on


ABCD Classic
 • 0.618 <= abc <= 0.786
 • 1.272 <= bcd <= 1.618

AB=CD
 • Price difference between AB and CD are equal
 • Time difference between AB and CD are equal

ABCD Extension
 • 0.618 <= abc <= 0.786
 • 1.272 <= AD/ BC (price) <= 1.618

Gartley
 • xab = 0.618
 • 0.382 <= abc <= 0.886
 • 1.272 <= bcd <= 1.618 OR xad = 0.786

Crab
 • 0.382 <= xab <= 0.618
 • 0.382 <= abc <= 0.886
 • 2.24 <= bcd <= 3.618 OR xad = 1.618

Deep Crab
 • xab = 0.886
 • 0.382 <= abc <= 0.886
 • 2.0 <= bcd <= 3.618 OR xad = 1.618

Bat
 • 0.382 <= xab <= 0.50
 • 0.382 <= abc <= 0.886
 • 1.618 <= bcd <= 2.618 OR xad = 0.886

Butterfly
 • xab = 0.786
 • 0.382 <= abc <= 0.886
 • 1.618 <= bcd <= 2.618 OR 1.272 <= xad <= 2.618

Shark
 • xab = 0.786
 • 1.13 <= abc <= 1.618
 • 1.618 <= bcd <= 2.24 OR 0.886 <= xad <= 1.13

Cypher
 • 0.382 <= xab <= 0.618
 • 1.13 <= abc <= 1.414
 • 1.272 <= bcd <= 2.0 OR xad = 0.786

Three Drives
 • oxa = 0.618
 • 1.27 <= xab <= 1.618
 • abc = 0.618
 • 1.27 <= bcd <= 1.618

5-0
 • 1.13 <= xab <= 1.618
 • 1.618 <= abc <= 2.24
 • bcd = 0.5

This script contains everything which original script has apart from stats. Use the original script if you are not developer looking for code reference and prefer having stats table.

I have also developed a strategy based on harmonic patterns which can be found here:
Phát hành các Ghi chú:
 • Removed deviation threshold and disable stats on load. (Can be enabled in settings)
 • Default length is set to 5
Phát hành các Ghi chú:
Update labels
Phát hành các Ghi chú:
update labels
Phát hành các Ghi chú:
Fix error
Phát hành các Ghi chú:
Remove stats again
Phát hành các Ghi chú:
Corrected errors in 3-Drive and 5-0 where B does not need to be in the middle.
Phát hành các Ghi chú:
Minor parameter adjustments.
Phát hành các Ghi chú:
Add labels.
Phát hành các Ghi chú:
Minor correction in zigzag calculation logic.

Also, check my other script on harmonic pattern (Again - open source)
Phát hành các Ghi chú:
No updates. But, just converted to pine 5 :)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?