s3raphic333

Fisher+ [OSC]

s3raphic333 Cập nhật   
The Fisher Transform Indicator is classified as an oscillator, meaning that its value swings above and below a central point. This characteristic allows traders to identify overbought and oversold conditions, providing potential clues about market reversals. As mentioned previously, it is an oscillator so the strength of the move is displayed by how long the fisher line stays above/below zero. Indicator can be used to aid in confluence near supply/demand zones.

White Line = Fisher
Red/Blue Line = Moving Average
--Changes color whether fisher line is above/below the MA
Red/Blue Shaded Line = Moving Average
--Changes color based on a smoothing factor
Red/Blue Shaded Fill = Asset in Overbought/Oversold Conditions
Red/Blue Circles = Asset in Extreme Overbought/Oversold Conditions
Red/Blue Triangles = MACD Signals Below/Above "0"
Divergence Labels = Asset Signaling Divergence

The moving average line will turn red/blue as long as the fisher line is below/above the moving average. The shaded MA line will switch colors based on if it is moving in an up/down trend. The MA can also be used as a signal and treated similar to an oscillator. Market trending conditions will either keep the MA below/above the dashed zero line.

MACD code credited to LazyBear's MACD Leader indicator. It is used to filter out/confirm any signals such as divergences. As long as the MACD Leader line is above both the MACD line and signal lines then it'll signal with with a triangle. MACD divergences will be added at a later time.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Formatting/Spelling

Added MACD Divergence Signals
-Red Triangle at Bottom = MACD Bearish Divergence
-Blue Triangle at Top = MACD Bullish Divergence
Phát hành các Ghi chú:
Added tool tips, reworked alerts, and changed symbol for MACD divergences
Phát hành các Ghi chú:
Added Fisher+ Bar Color
-Takes the average of both the Fisher line and MA
-Displays color based on if the average is above/below the distribution range of 1 or -1
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?