Fisher Chuyển đổi

Chỉ báo Transformer Fisher là một bộ dao động giúp xác định xu hướng đảo chiều và có thể áp dụng cho bất kỳ công cụ tài chính nào. Nó được tạo ra bởi J.F. Ehlers và biến đổi giá thành mức phân phối chuẩn Gaussian. Bộ dao động di chuyển bên trên và bên dưới đường zero và có các điểm xoay chuyển rõ ràng, đơn giản hóa việc xác định sự đảo chiều của xu hướng. Chỉ báo này thường được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch có tính đến chuyển động giá và thường không phải là công cụ duy nhất của nhà giao dịch.
Hiển thị thêm Script
1
23
1
23