Term401

100% Daily Gain Levels

Term401 Cập nhật   
This script takes the previous days closing value and calculates the current 100%, 200%, 300% and 400% levels for that stock.

Using that information it draws a dotted persistent line (with labels on the far right) at those levels. This information can be useful as it can then, at times, act as a support/resistance for momentum stocks. So when a stock runs 100% and holds that level, historically, that stock has a good chance to continue rising. Same when hitting additional "100%" ranges.

The user has the option to deselect the labels and/or lines.

If people find this useful then I can work on adding options that allow users more freedom to adjust how the lines are displayed as well as some enhancements to the display.
Phát hành các Ghi chú:
Made a minor update to reach up to 1000% and slightly adjusted the different 100% levels.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?