LuxAlgo

Supply and Demand Anchored [LuxAlgo]

The Supply and Demand Anchored indicator is an anchored version of the popular Supply and Demand Visible Range indicator. Once adding the indicator to the chart, users need to manually select the starting and ending points for the indicator's calculation. The estimated supply/demand zones are then extended.

🔶 USAGE


The proposed indicator makes use of the same method highlighted in previous posts (see related scripts section below) to estimate supply and demand zones.

When adding the indicator to the chart, users will be prompted to select a starting and ending point for the calculation of the supply and demand zones, click on your chart to select those points.


Once calculated, each zone/level will be extended to the right of the chart. These can be used as support/resistance zones. Clicking on one of the graphical elements of the indicator or the indicator title will highlight the starting and ending calculation points, these can be dragged to be set at different locations.

🔶 SETTINGS

  • Threshold %: Percentage of the total visible range volume used as a threshold to set supply/demand areas. Higher values return wider areas.
  • Resolution: Determines the number of bins used to find each area. Higher values will return more precise results.
  • Intra-bar TF: Timeframe used to obtain intra-bar data.

🔶 RELATED SCRIPTSGet Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?