jeanobrega

Turtle trading strategy (Donchian/ATR)

Strategy based on Turtle Trading Strategy from William Eckhardt and Richard Dennis

- Considers entering trades on breakout of Donchian channels (upper for long, lower for short) (Default length = 20 for daily)
- Considers exiting trades on breakout of Donchian channels (lower for long, upper for short) with lower length (10 for daily)
- Uses 2N ATR (default) as stop loss
Phát hành các Ghi chú: Corrected ATR Stop Loss (was not been multiplied for the factor atrmult)
Phát hành các Ghi chú: - Updated to v4 pine script language
- Added indication for increase position based on 1N ATR value (marked on green dashed line) if the trade is in profit.
Phát hành các Ghi chú: Changed ATR Multiplier to permit non-integer values
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?