simwai

Wick %

simwai Cập nhật   
Heyo Fellas,

thanks for checking out my new indicator.

Introduction
Wick % is a simple indicator to compare wick size with body size (mode 1) and to compare wick size with candle size (mode 2).

Upper wicks are bullish when close is higher than open pricen.
Lower wicks are bearish when close is lower than open price.

Wick Theory
In general, big wick and small bodie on a bar means that bull and bears are fighting heavily.
A big wick below the body means the bulls are leading in that fight,
and a big wick above the body means the bears are leading in that fight.

Calculation Formula
Mode 1 – Percentual Increase Wick/Body:
upperWickPercentage = (upperWick / body) * 100 - 100
lowerWickPercentage = (lowerWick / body) * 100 - 100

Mode 2 – Percent Wick/Candlestick:
upperWickPercentage = (upperWick / (high - low)) * 100
lowerWickPercentage = (lowerWick / (high - low)) * 100

Usage
You can use it on every symbol and every timeframe.

The indicator repaints by default, but you can disable it in the settings.
When you disable repaint, it moves the label one bar to the right.
If you want to use the indicator for signals, you must disable repainting.

Best regards,
simwai
Phát hành các Ghi chú:
Updated default values, title and short title.
Phát hành các Ghi chú:
Minor change

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?