boftei

Botvenko Script

boftei Cập nhật   
I just test&learn pine script...

Damn, what should I write here? So... Its just a differense between the logarithms of two prices of different periods (You can set the period you want)... And it looks really nice... Ahem...
I hope, you enjoy this piece of... Have a nice day, my dear.
Phát hành các Ghi chú:
na changed to zero
Phát hành các Ghi chú:
I've added a red/green candle dominance chart over a period that you can choose for yourself (navy blue). The correlation with the graph is quite well traced. Potential bull/bear markets can be pretty well identified (in bitcoin at least).
Phát hành các Ghi chú:
Just changed the text.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?