weak_hand

Intraday Volatility Bars

This script produce a volatility histrogram by bar with the current volatility overlayed.
The histogram shows cumulative average volatility over n days.
And the dots are todays cumulative volatility.

In other words, it calculates the True Range of each bar and adds it to todays value.

This script is build for intraday timeframes between one and 1440 minutes only.

I use this to show me when volatility is above/below/equal to the average volatility.
When the dots are above the histogram then it is a more volatile day, and vice versa.
Recognizing a more volatile day as early as possible can be an advantage for daytrader.

Days that start with higher volatility seems to continue to increase relative to the past few days. Or when midday volatility rises it seems to continue as well.

Happy Trading!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?