HayeTrading

Currency Strength

This script measures the strength of the 6 major currencies USD, EUR, GBP, CAD, AUD and JPY.

Simply, it averages the RSI values of a currency vs the 5 other currencies in the basket, and displays each average RSI value in a table with color coding to quickly identify the strongest and weakest currencies over the past 14 bars (or user defined length).

The Dir. value looks at the difference in average RSI value between current and X bars back (user defined), telling you whether the combined RSI value has gone up or down in the last X bars.

Using the average RSI allows us to get a sense of the currency strength vs an equally weighted basket of the other majors, as opposed to using Indexes which are heavily weighted to 1 or 2 currencies.

The table doesn't load super fast as we are making 15 Security requests to get the values for each pair (where possible we reverse the values of the pair to reduce Security requests, e.g. we don't need to request EURUSD and USDEUR , we reverse the value to calculate the USD RSI ).

This is not financial advice, you are responsible for your own trading decisions.

*** LIKE and FOLLOW if you enjoy the content! ***

Please leave any questions or comments below and I will respond!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?