RozaniGhani-RG

ABC 123 Harmonic Ratio Custom Range Interactive

█ OVERVIEW
This indicator was designed based on Harmonic Trading : Volume One written by Scott Carney.
This is about harmonic ratios which expanded through retracement and projection.
Derivation is pretty much explained here such as Primary, Primary Derivation, Secondary Derivation and Secondary Derivation Extreme.
Derivation value depends on minimum retracement or maximum projection.
This derivation value utilize Fibonacci value which later expand to Harmonic Ratio.

█ INSPIRATION
Inspired by design, code and usage of CAGR . Basic usage of custom range / interactive, pretty much explained here. Credits to TradingView.
This build is based and visualized upon Harmonic Trading Ratios.
This build also was stripped down from XABCD Harmonic Pattern Custom Range Interactive.

█ CREDITS
Scott Carney, Harmonic Trading : Volume One (Page 18)

█ FEATURES
Table can positioned by any position and font size can be resized.
Labels can be either changed to alphabets or numbers.

█ HOW TO USE
Draw points from Point A to Point C.
Dont worry about magnet, point will attached depends on High or Low of the candle.

█ USAGE / TIPS EXAMPLES (Description explained in each image)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?