FieryTrading

Stochastic Trend

Dear community,

I've made another simple trading bot for you to use. This bot is based on the Stochastic Oscillator. It only produces long trades currently.

I changed the oscillation period to a much longer one, which in turn creates opportunities to trade long term trends.
The bot goes long when the Entry lines is crossed from below and it will close its long position once the Exit line has been crossed from above.
Phát hành các Ghi chú: Added alerts
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
🔥Premium SPOT/FUTURE channels & 💎Contact: http://www.fierytrading.com

🏆Free Channels: http://www.taplink.cc/fierytrading

🎯Crypto Signals: https://t.me/FieryTradingChannel

📈Futures: https://t.me/FieryTradingVolcanoFree

💲Forex: https://t.me/FierytradingFX