OrionAlgo

Rational Root Timeline

OrionAlgo Cập nhật   
This script is based on RationalRoot's spiral btc chart. Since I dont know how to make spirals in pinescript I just flattened it out into a readable chart. All this shows is the log price for btc over a 4 year timeframe. I found it interesting how well things line up with this idea. The white circle just shows the current day price location. You need to be on the Daily timeframe to view this correctly.
Phát hành các Ghi chú:
Added a prediction line that accounts for diminishing returns. Not sure about the correct values but eh here ya go
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?