Tenozen

VOLD Ratio (Volume Difference Ratio) by Tenozen

Another helpful indicator is here! VOLD Ratio is calculated by the net volume of a buying candle, divided by the net volume of a sell candle.

Formula:
buying net volume/selling net volume

It's a simple indicator, but don't underestimate this simplicity. It's a powerful indicator that would help you to decide whether the volume is getting interested in the direction that the market would take. So assume when the market is above the Bollinger Bands, it means that the volume is at a buying extreme, by that, we could expect the market to get back towards the mean, as there is a lot of buying demand that entered the market. How about below the Bollinger Bands? it means that the volume is at a selling extreme, we could expect that there is a lot of volume getting in toward the sellers, so we could take advantage of the opportunity to go for a long. Lastly, the Bollinger Bands would help you guys to determine the liquidity of the market, if the Bollinger Bands get smaller over time, it means there is no interest for the market to enter yet, and if the Bollinger Bands get bigger over time, it means there is interest for the market to enter in the session.

Tips & Reminder:
- We shouldn't use this indicator by itself, make sure to use an Indicator that would help you guys to determine the momentum and the liquidity of the market.
- The higher the timeframe, the slower this indicator would signal an entry, by that use a smaller timeframe... I suggest using a 15M chart for the execution.
- Always trade in the medium-longterm direction if you want to have a high probability trade.
- Be patient in your execution, it's more likely the market would go higher or lower after going in the extreme of the Bollinger Bands.

Well, that's it! Hope you guys enjoy using this indicator, let me know if there is any question or suggestion. Ciao...

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?