NBForever

Horizontal line for Market open price by NB

(ENG)
Since meaningful movements starts based on the first bar of the market's opening time
(usually GMT + 0), this indicator is creat to be used as a tool to use it as support and resistance.

Look at the bar of just 15 minutes passed after market opened, and when the bar closed with positive candlestick then
draw horizontal line at high price, when the bar closed negative candlestick then draw horizontal line at low price.
I use diffrent colors to help visualization.

If you look these at from a distance, you can see sections that are tightly entangled and sections those are not.
This makes it possible to distinguish between strong and weak support/resistance sections.
For convenience, I put only color and transparency adjustments. No future upgrades are planned.

Thanks to ADOL_ for this great idea, and also to Bjorn Mistiaen for helping me to make the source code.


(KOR)
마켓의 오픈 시간(보통 GMT 0시)에 첫 바를 기준으로 의미 있는 움직임이 시작되기에
이를 지지와 저항으로 활용하는 도구로 쓰기 위하여 만든 지표입니다.

GMT 0시 15분 봉 마감 기준으로, 양봉이면 그 양봉의 고점을 이어 가로줄을 긋고,
음봉이면 저점을 이어 가로줄을 긋습니다. 서로 색을 달리하여 시각화를 돕습니다.

이를 멀리서 보면 촘촘히 얽힌 구간이 나오고 그렇지 않은 구간이 나옵니다.
이를 통해 지지/저항이 강한 구간과 약한 구간을 구별할 수가 있습니다.

편의를 돕기 위해 색과 투명도 조절까지만 넣어 놓았습니다.
추후 업그레이드는 예정되어 있지 않습니다.

이 대단한 아이디어를 주신 ADOL_에게 감사드리며,
소스 코드를 만들게 해주신 Bjorn Mistiaen에게도 감사를 드립니다.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?