loxx

One-Sided Gaussian Support & Resistance Rate [Loxx]

loxx Cập nhật   
One-Sided Gaussian Support & Resistance Rate is a mean reversion oscillator much like Fisher Transform. This indicator is built using a one-sided Gaussian filter. If you pair this with Fisher Transform and line up the settings, you'll notice similar outcomes. You'll notice that as the oscillator levels out at around zero or one that this signifies a zone of resistance or support. See here for more details on calculating the OS Gaussian Filter:
Included:
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Ehlers 2-Pole Super Smoothing for smoothing source inputs
Phát hành các Ghi chú:
Unrestricted levels ingest.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?