faytterro

Limited Fisher Transform

faytterro Cập nhật   
what is Limited Fisher Transform?
This indicator is a compressed version of the Fisher transform indicator between 100 and 0 values.

what it does?
It allows us to define overbought and oversold zones by compressing the values ​​of the "fisher transform" indicator between 0 and 100. also these zones are the same for every timeframe and trading pair, just like RSI.

how it does it?
it use this formula: x = fisher transform values
a = average

how to use it?
its use is indistinguishable from the standard fisher. You can use it to set alarms for overbought and oversold zones. so you will be notified when a possible opportunity arises in the market.

Phát hành các Ghi chú:
barcolor and bgcolor options added.
Phát hành các Ghi chú:
no longer gives consecutive buy and sell signals, limited to once at "length" bars only.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?