cheatcountry

Natural Stochastic Indicator [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The Natural Stochastic Indicator was created by Jim Sloman and this is another indicator from his Ocean series which I will eventually publish all of them. Big thanks to @altcoinz and @tmac87 for giving me all of the source code in order to publish Jim's life work. This is another momentum indicator but unlike a traditional stochastic indicator, this one doesn't use overbought and oversold levels. Instead it becomes a sell signal when the indicator starts getting lower and vice versa. This takes the classic approach to a stochastic and combines it with the time factor from Jim's Ocean Theory to create this new indicator. I have included strong buy and sell signals as darker colors and normal buy and sell signals as lighter colors. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú:
Removed an input that wasn't needed
Phát hành các Ghi chú:
Fixed an error pointed out to me by @redktrader

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?