erfan_abedi

NVT

erfan_abedi Cập nhật   
Network Value to Transactions Ratio (NVT) is defined as the ratio of market capitalization divided by transacted volume.
NVT Ratio can be thought of as an indicator that measures whether the blockchain network is overvalued or not.
If it is upper than red line, it means overvalued.

NVT Golden Cross targets to generate short or long signals by comparing the short-term trend of NVT and the long-term trend of NVT. If the short-term trend is way greater than the long-term trend is, the network can be interpreted as overpriced and will soon revert to mean value, meaning short signal. Similarly, the opposite case may imply a long signal.
Over the red line is short signal and under the green line is long signal.

You can find divergence in this indicator.

There are two sources
cryptocap
glassnode
Phát hành các Ghi chú:
Use at daily timeframe
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?