NOMMOiO

NOMMO AUTOMATE

🖖 Hi all!

Check out my NOMMO AUTOMATE indicator for trend detection, trend change points, hedging opposite trend impulses.

What the script do:
☑️ Detecting local and global trends and trend change points, detecting opposite to current trend impulses.

How the script do it:
☑️ The indicator compares RSI indicators on chosen by user Trend TF1 and Trend TF2 and marks trend change points.
☑️ The indicator compares different length HMA indicators on chosen by user Hedge TF to detect opposite to current trend impulses.

How to use it:
☑️ There are 4 states in the indicator: Long, Short, Flat, Hedge, marked by corresponding (adjustable) color zones, where Long = uptrend, Short = downtrend, Flat = sideways movement, Hedge = possible impulse in the opposite trend direction.
☑️ Select Trend TF1 and Trend TF2 and RSI length to determine the trend, depending on how a big picture you want to see, the more major TF you choose the more global picture of the trend change you get.
☑️ Select Hedge TF to determine the possible impulses opposite to the current trend (does not work in detected Flat movement).
☑️ For each trading pair you need to try individual settings, the default settings I use for BTC swing trading, to reduce the noise level of hedging put Hedge TF the same as the smaller Trend TF.
☑️ Try different settings, experiment and you will find the most suitable settings for your trading pair.

How magic works:
☑️ RSI Trend TF1 > 50 + RSI Trend TF2 > 50 = Long
☑️ RSI Trend TF1 > 50 + RSI Trend TF2 < 50 = Flat
☑️ RSI Trend TF1 < 50 + RSI Trend TF2 > 50 = Flat
☑️ RSI Trend TF1 < 50 + RSI Trend TF2 < 50 = Short
☑️ Long + Hedge TF (HMA 10 < HMA 70 < HMA 200) = Hedge
☑️ Short + Hedge TF (HMA 10 > HMA 70 > HMA 200) = Hedge

For example:
☑️ Try Trend TF1 = 1D, Trend TF2 = 1D and Hedge TF = 1D, with RSI period = 21, to check mid-term trend on BTCUSD


May the trade force be with you.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?