zxcv55602

Trend #2 - BB+EMA

What is the Trend #2 - BB+EMA?
This strategy uses a combination of Bollinger Bands and Exponential Moving Averages, and adds the position management skills.
When a position is established, if the price moves in the wrong direction, EMA will move the stop price closer to the opening price, which will reduce losses during the shocks.
If the price moves in the right direction, EMA will be close to the latest price to try to keep the profit.
Once a trend starts to emerge, the strategy is bound to capture the opportunity. I think this is a very smart way to do it.
This strategy performs well in almost all cryptocurrencies, it's mean the strategy has good generalizability.
Phát hành các Ghi chú:
V2
Add - SAR boost. This function is used to correct the passivation problem at the end of the EMA.
Phát hành các Ghi chú:
V3 - Optimize UI
Phát hành các Ghi chú:
V4 - Minor changes to the script
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?