mattlacoco

Buy Blue Sell Red

Minor update: Implementation of Raghee Horner's "Wave and GRaB Candles"
Paints candles blue or red according to their close relative to an EMA on each the high, low and close.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title='Buy Blue Sell Red', shorttitle='BBSR', overlay=true)
//ema periods
emaPeriod = input(title="EMA Period", type=integer, defval=34)

//build wave
emaHigh = ema(high,emaPeriod)
emaLow = ema(low,emaPeriod)
emaClose = ema(close,emaPeriod)

//optionally show ema lines
showWave = input(title="Show Wave", type=bool, defval=false)
waveHigh = iff(showWave == true, emaHigh, na)
waveLow = iff(showWave == true, emaLow, na)
waveClose = iff(showWave == true, emaClose, na)
plot(waveHigh, color=red)
plot(waveLow, color=blue)
plot(waveClose, color=silver)

//paint candles according to close position relative to wave
barcolor(close < emaLow ? close > open ? red : maroon : close > emaHigh ? close > open ? blue : navy : close > open ? silver : gray)