YardleyRosette

Traders Dynamic Index Overlay

YardleyRosette Updated   
Settings I found of moving averages to correlate the best with Traders Dynamic Index all in one overlay indicator.
Using KK_Traders Dynamic Index_Bar Highlighting which is the closest to Traders Dynamic Index Pro on MT4, I set the best alignment to Traders Dynamic Index with potential target price points as an overlay indicator representing Traders Dynamic Index components and a level as moving averages on price chart.

Phaser is simply an in-between so as to represent 68, 32 level line or Volatility Band on occasions. Phaser, as in phase changing; shifting direction.

Especially for those who do not have TV PRO.
______________

El Índice Dinámico de Comerciantes encimadas a gráficas de precio.
En especial para quienes solo pueden usar 3 indicadores.
_____________
Phát hành các Ghi chú: Added a relative representation of Traders Dynamic Index overbought 68 and oversold 32 levels.
Phát hành các Ghi chú: CORRECTED SCRIPT TO BEST ORDER OF LINES FOR WHEN VISUAL ORDER IS SET TO FRONT
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?