SimoneMicucci00

Manual Backtest - Flat the Chart

This script is an utility tool for manual backtesting.
The main problem in backtesting a discretionary strategy is the bias of knowing the future result of the market, in this way all the market will be crushed into a flat line, this way you can avoid bias.
The way to use this indicator is easy and made by 4 step:
  • Step 1 : add to an asset you won't backtest and put the auto scale on
  • Step 2 : go to the asset you will backtest and scroll left until the date you want to start
  • Step 3 : use the replay function of tradingview (15 min chart won't go back more than 18 month)
  • Step 4: toggle off the indicator or remove from the chart (untill next asset to backtest)

That's not a complex indicator but is what you need to do a fair backtesting

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?