ChrisMoody

CM_Pivot Points Daily To Intraday

New Pivots Indicator With Options for Daily, 4 Hour, 2 Hour, 1 Hour, 30 Minute Pivot Levels!

Great for Forex Traders! - Take a Look at Chart with Weekly, Daily, and 4 Hour levels. Weekly Pivots Indicator is separate - Link is Below.

Plot one Pivot Level or Multiple at the Same Time via Check Boxes in the Inputs tab.

Defaults to 4 Hour Pivot Levels - Adjust in Inputs Tab.

S3 and R3 are turned off by Default - You can Activate Them In The Inputs Tab.

These Intraday Options were Requested By Users Using My CM_ Pivots Point Custom Indicator that Plots Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, and Yearly Pivot Levels. Link is Below.

Now Both Longer-Term Traders and Shorter Term Traders Have All The Pivot Levels They Need. From Yearly Levels All The Way Down to 30 Minute Levels!

***The Candles On The Chart Are Custom Heikin-Ashi Paint Bars. Link is Below

CM_ Pivot Points Custom
Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly Pivot Levels

Heikin-Ashi Paint Bars

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Created by ChrisMoody 6-14-14 
//Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly Pivots 
//calculations from http://en.wikipedia.org/wiki/Pivot_point 
study(title="CM_Pivot Points Daily To Intraday", shorttitle="CM_Pivots_Daily_IntraDay", overlay=true) 
sd = input(false, title="Show Daily Pivots?")
sw = input(true, title="Show 4 Hour Pivots?")
sm = input(false, title="Show 2 Hour Pivots?")
sq = input(false, title="Show Hourly Pivots?")
sy = input(false, title="Show 30 Minute Pivots?")
sh3 = input(false, title="Show R3 & S3?")

//Classic Pivot Calculations
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
r1 = pivot + (pivot - low)
s1 = pivot - (high - pivot) 
r2 = pivot + (high - low) 
s2 = pivot - (high - low) 
r3 = sh3 and r1 + (high - low) ? r1 + (high - low) : na
s3 = sh3 and s1 - (high - low) ? s1 - (high - low) : na

//Daily Pivots 
dtime_pivot = security(tickerid, 'D', pivot[1]) 
dtime_r1 = security(tickerid, 'D', r1[1]) 
dtime_s1 = security(tickerid, 'D', s1[1]) 
dtime_r2 = security(tickerid, 'D', r2[1]) 
dtime_s2 = security(tickerid, 'D', s2[1])
dtime_r3 = security(tickerid, 'D', r3[1])
dtime_s3 = security(tickerid, 'D', s3[1])

offs_daily = 0 
plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=4) 
plot(sd and dtime_r1 ? dtime_r1 : na, title="Daily R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=4) 
plot(sd and dtime_s1 ? dtime_s1 : na, title="Daily S1",style=circles, color=lime,linewidth=4) 
plot(sd and dtime_r2 ? dtime_r2 : na, title="Daily R2",style=circles, color=maroon,linewidth=4) 
plot(sd and dtime_s2 ? dtime_s2 : na, title="Daily S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=4) 
plot(sd and dtime_r3 ? dtime_r3 : na, title="Daily R3",style=circles, color=#FA8072,linewidth=4)
plot(sd and dtime_s3 ? dtime_s3 : na, title="Daily S3",style=circles, color=#CD5C5C,linewidth=4)
//4 Hour Pivots 
wtime_pivot = security(tickerid, '240', pivot[1]) 
wtime_R1 = security(tickerid, '240', r1[1]) 
wtime_S1 = security(tickerid, '240', s1[1])
wtime_R2 = security(tickerid, '240', r2[1]) 
wtime_S2 = security(tickerid, '240', s2[1])
wtime_R3 = security(tickerid, '240', r3[1]) 
wtime_S3 = security(tickerid, '240', s3[1])

plot(sw and wtime_pivot ? wtime_pivot : na, title="4 Hour Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=3) 
plot(sw and wtime_R1 ? wtime_R1 : na, title="4 Hour R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=3) 
plot(sw and wtime_S1 ? wtime_S1 : na, title="4 Hour S1",style=circles, color=lime,linewidth=3) 
plot(sw and wtime_R2 ? wtime_R2 : na, title="4 Hour R2",style=circles, color=maroon,linewidth=3) 
plot(sw and wtime_S2 ? wtime_S2 : na, title="4 Hour S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=3) 
plot(sw and wtime_R3 ? wtime_R3 : na, title="4 Hour R3",style=circles, color=#FA8072,linewidth=3) 
plot(sw and wtime_S3 ? wtime_S3 : na, title="4 Hour S3",style=circles, color=#CD5C5C,linewidth=3) 
//2 Hour Pivots 
mtime_pivot = security(tickerid, '120', pivot[1]) 
mtime_R1 = security(tickerid, '120', r1[1])
mtime_S1 = security(tickerid, '120', s1[1])
mtime_R2 = security(tickerid, '120', r2[1])
mtime_S2 = security(tickerid, '120', s2[1])
mtime_R3 = security(tickerid, '120', r3[1])
mtime_S3 = security(tickerid, '120', s3[1])

plot(sm and mtime_pivot ? mtime_pivot : na, title="2 Hour Pivot",style=cross, color=fuchsia,linewidth=3) 
plot(sm and mtime_R1 ? mtime_R1 : na, title="2 Hour R1",style=cross, color=#DC143C,linewidth=3) 
plot(sm and mtime_S1 ? mtime_S1 : na, title="2 Hour S1",style=cross, color=lime,linewidth=3) 
plot(sm and mtime_R2 ? mtime_R2 : na, title="2 Hour R2",style=cross, color=maroon,linewidth=3) 
plot(sm and mtime_S2 ? mtime_S2 : na, title="2 Hour S2",style=cross, color=#228B22,linewidth=3)
plot(sm and mtime_R3 ? mtime_R3 : na, title="2 Hour R3",style=cross, color=#FA8072,linewidth=3)
plot(sm and mtime_S3 ? mtime_S3 : na, title="2 Hour S3",style=cross, color=#CD5C5C,linewidth=3)
//1 Hour Pivots
qtime_pivot = security(tickerid, '60', pivot[1]) 
qtime_R1 = security(tickerid, '60', r1[1])
qtime_S1 = security(tickerid, '60', s1[1])
qtime_R2 = security(tickerid, '60', r2[1])
qtime_S2 = security(tickerid, '60', s2[1])
qtime_R3 = security(tickerid, '60', r3[1])
qtime_S3 = security(tickerid, '60', s3[1])

plot(sq and qtime_pivot ? qtime_pivot : na, title="Hourly Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=3) 
plot(sq and qtime_R1 ? qtime_R1 : na, title="Hourly R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=3) 
plot(sq and qtime_S1 ? qtime_S1 : na, title="Hourly S1",style=circles, color=lime,linewidth=3) 
plot(sq and qtime_R2 ? qtime_R2 : na, title="Hourly R2",style=circles, color=maroon,linewidth=3) 
plot(sq and qtime_S2 ? qtime_S2 : na, title="Hourly S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=3)
plot(sq and qtime_R3 ? qtime_R3 : na, title="Hourly R3",style=circles, color=#FA8072,linewidth=3)
plot(sq and qtime_S3 ? qtime_S3 : na, title="Hourly S3",style=circles, color=#CD5C5C,linewidth=3)
//30 Minute Pivots
ytime_pivot = security(tickerid, '30', pivot[1]) 
ytime_R1 = security(tickerid, '30', r1[1])
ytime_S1 = security(tickerid, '30', s1[1])
ytime_R2 = security(tickerid, '30', r2[1])
ytime_S2 = security(tickerid, '30', s2[1])
ytime_R3 = security(tickerid, '30', r3[1])
ytime_S3 = security(tickerid, '30', s3[1])

plot(sy and ytime_pivot ? ytime_pivot : na, title="30 Minute Pivot",style=cross, color=fuchsia,linewidth=2) 
plot(sy and ytime_R1 ? ytime_R1 : na, title="30 Minute R1",style=cross, color=#DC143C,linewidth=2) 
plot(sy and ytime_S1 ? ytime_S1 : na, title="30 Minute S1",style=cross, color=lime,linewidth=2) 
plot(sy and ytime_R2 ? ytime_R2 : na, title="30 Minute R2",style=cross, color=maroon,linewidth=2) 
plot(sy and ytime_S2 ? ytime_S2 : na, title="30 Minute S2",style=cross, color=#228B22,linewidth=2)
plot(sy and ytime_R3 ? ytime_R3 : na, title="30 Minute R3",style=cross, color=#FA8072,linewidth=2)
plot(sy and ytime_S3 ? ytime_S3 : na, title="30 Minute S3",style=cross, color=#CD5C5C,linewidth=2)