TradingTail

Options Volume Indicator

TradingTail Cập nhật   
 • Volume Indicator for Option Trading, it is a simple indicator based on Relative Strength Index. There are two horizontal lines are mention 10 and -10, if bar crossed above the (Line 10) then go for buy and when Bar cross under (Line -10) go for sell side.
 • If Bar Color changed to Respective color of the previous bar i.e. color gets darker then you can exit/ trail SL there because it overbought / Oversold position and vice versa for Sell Side.
 • this volume indicator works on any Script.
 • The Black Floating Line indicates the Average volume


Phát hành các Ghi chú:
Strategy Tester Added
Update Chart
Phát hành các Ghi chú:
 • The Average RSI Line now more colorful
 • Always wait for to change the line from red to green for more confirmation
 • Some minor color changes , three zone specially if RSI crosses above 85 or 15 the Volume candle gets Purple it will shows the RSI is extreme Zone you can exit or wait for newer entry
Phát hành các Ghi chú:
 • Minor changes in zones i.e. 90 and 10 are extreme overbought zones
Phát hành các Ghi chú:
 • minor change
Phát hành các Ghi chú:
 • Smoothing Methods added i.e. HMA & RSI
Phát hành các Ghi chú:
 • RSI Smoothing Method Changes
 • Easy to Navigate the RSI zone in quick manner
Phát hành các Ghi chú:
 • Change in trend / volume shows on indicator by shape Diamond with its respective colors green for Long side and red for Put side.
Phát hành các Ghi chú:
 • Trend Reversal Indication on Volume chart with black Dimond signal.
Phát hành các Ghi chú:
 • Automatically Set Extreme zones as per the RSI zones
Phát hành các Ghi chú:
 • Smoothing Method Added i.e. RMA
Phát hành các Ghi chú:
 • Added independent Volume for Banknifty to check the average volume of Banknifty Index it acts a regime filter for RSI. for other indexes uncheck the banknifty option from setting pannel.
Phát hành các Ghi chú:
 • Reversed the changes, take longer time to load while trading.
Phát hành các Ghi chú:
 • Minor changes in code to improve performance
Phát hành các Ghi chú:
 • More accurately Reversal Signal Can Work
Phát hành các Ghi chú:
 • Smoothing Bug Fixed
Phát hành các Ghi chú:
 • Minor Changes
Phát hành các Ghi chú:
Now you can change the Smoothing Period as well as the some minor changes
Phát hành các Ghi chú:
ALMA Confirmation added
Phát hành các Ghi chú:
Trend Cloud added help you to understand the trend direction such green represents the Buyers and Red represents the Sellers.
Hope you like it
Regards,
Mayur Supe
Phát hành các Ghi chú:
Small Timeframe changes
Phát hành các Ghi chú:
bug fixed
Phát hành các Ghi chú:
Now you will Detect the High Volume candle on indicator
Phát hành các Ghi chú:
The code completely changed
The volume threshold based volume added
reversal dot are draws according to bull and bear color

Hope you like this
Phát hành các Ghi chú:
minor bug fixed
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?