ChrisMoody

CM_Pivot Points_M-W-D-4H-1H_Filtered

Famous Filtered Pivots Indicator -Many TimeFrames Available

CM_Pivot Points_M-W-D-4H-1H_Filtered

***Special Thanks to TheLark...AKA...The Coding Genius For Providing His Expertise...

***New Feature - Ability to turn On/Off Pivot Moving Average
***New Feature - Ability to turn On/Off Filtered Pivots (Explained Below)

Available Timeframes (Change In Inputs Tab):
1 Hour
4 Hour
Daily
Weekly
Monthly
Yearly

***All Features Available in Inputs Tab

-Ability to Plot just 1, or all Pivot Timeframes
-Defaults to Monthly Pivots
-Ability to turn On/Off Pivot Moving Average
-Ability to turn On/Off Filtered Pivots
-Ability to Plot S3 and R3 on 1 Hour and 4 Hour Pivots

***FILTERED PIVOTS!!!

-THIS IS A WAY TO FIND THE HIGHEST PROBABILITY MOVES
-IF CURRENT PIVOT IS GREATER THAN PREVIOUS PIVOT (INCLUDING MARKET THRESHOLD CALCULATION) THEN PIVOT, S1, & R2 PLOT
-IF CURRENT PIVOT IS LESS THAN PREVIOUS PIVOT (INCLUDING MARKET THRESHOLD CALCULATION) THEN PIVOT, S2, & R1 PLOT
-***THIS IS A WAY TO FILTER OUT PIVOTS AND ONLY PLOT THE LEVELS THAT ARE EXPECTED TO BE MAJOR SUPPORT AND RESISTANCE

***VIDEO COMING SOON WHERE i WILL GO OVER IN DETAIL THE THOUGHT PROCESS AND METHODOLOGY

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Created by ChrisMoody 11-23-14 with Special Thanks to TheLark...AKA...The Coding Genius
study(title="CM_Pivot Points_M-W-D_4H_1H_Filtered", shorttitle="CM_Pivots_Filtered", overlay=true)
pf = input(true,title="Show Filtered Pivots")
sa = input(true,title="Show Pivot Average")
sh = input(false, title="Show 1 Hour Pivots?")
sf = input(false, title="Show 4 Hour Pivots?")
sd = input(false, title="Show Daily Pivots?")
sw = input(false, title="Show Weekly Pivots?")
sm = input(true, title="Show Monthly Pivots?")
sy = input(false, title="Show Yearly Pivots?")
sh3 = input(false, title="Show R3 & S3 Only On 1 Hour & 4 Hour?")

// Classic Pivot
pivot = (high + low + close ) / 3.0
// Filter Cr
bull= pivot > (pivot + pivot[1]) / 2 + .0025
bear= pivot < (pivot + pivot[1]) / 2 - .0025
// Classic Pivots
r1 = pf and bear ? pivot + (pivot - low) : pf and bull ? pivot + (high - low) : pivot + (pivot - low)
s1 = pf and bull ? pivot - (high - pivot) : pf and bear ? pivot - (high - low) : pivot - (high - pivot)
r2 = pf ? na : pivot + (high - low)
s2 = pf ? na : pivot - (high - low)
r3 = sh3 and r1 + (high - low) ? r1 + (high - low) : na
s3 = sh3 and s1 - (high - low) ? s1 - (high - low) : na
//Pivot Average Calculation
smaP = sma(pivot, 3)

//1 Hour Pivots
htime_pivot = security(tickerid, '60', pivot[1])
htime_pivotAvg = security(tickerid, '60', smaP[1])
htime_R1 = security(tickerid, '60', r1[1])
htime_S1 = security(tickerid, '60', s1[1])
htime_R2 = security(tickerid, '60', r2[1])
htime_S2 = security(tickerid, '60', s2[1])
htime_R3 = security(tickerid, '60', r3[1])
htime_S3 = security(tickerid, '60', s3[1])

plot(sa and sh and htime_pivotAvg ? htime_pivotAvg : na, title="Hourly Pivot Average",style=cross, color=orange,linewidth=2)
plot(sh and htime_pivot ? htime_pivot : na, title="Hourly Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=2) 
plot(sh and htime_R1 ? htime_R1 : na, title="Hourly R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=2)
plot(sh and htime_S1 ? htime_S1 : na, title="Hourly S1",style=circles, color=lime,linewidth=2)
plot(sh and htime_R2 ? htime_R2 : na, title="Hourly R2",style=circles, color=maroon,linewidth=2)
plot(sh and htime_S2 ? htime_S2 : na, title="Hourly S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=2)
plot(sh and htime_R3 ? htime_R3 : na, title="Hourly R3",style=circles, color=#FA8072,linewidth=2)
plot(sh and htime_S3 ? htime_S3 : na, title="Hourly S3",style=circles, color=#CD5C5C,linewidth=2)

//4 Hour Pivots
ftime_pivot = security(tickerid, '240', pivot[1])
ftime_pivotAvg = security(tickerid, '240', smaP[1])
ftime_R1 = security(tickerid, '240', r1[1]) 
ftime_S1 = security(tickerid, '240', s1[1])
ftime_R2 = security(tickerid, '240', r2[1]) 
ftime_S2 = security(tickerid, '240', s2[1])
ftime_R3 = security(tickerid, '240', r3[1]) 
ftime_S3 = security(tickerid, '240', s3[1])

plot(sa and sf and ftime_pivotAvg ? ftime_pivotAvg : na, title="4 Hour Pivot Average",style=cross, color=orange,linewidth=2)
plot(sf and ftime_pivot ? ftime_pivot : na, title="4 Hour Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=3) 
plot(sf and ftime_R1 ? ftime_R1 : na, title="4 Hour R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=3) 
plot(sf and ftime_S1 ? ftime_S1 : na, title="4 Hour S1",style=circles, color=lime,linewidth=3) 
plot(sf and ftime_R2 ? ftime_R2 : na, title="4 Hour R2",style=circles, color=maroon,linewidth=3) 
plot(sf and ftime_S2 ? ftime_S2 : na, title="4 Hour S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=3) 
plot(sf and ftime_R3 ? ftime_R3 : na, title="4 Hour R3",style=circles, color=#FA8072,linewidth=3) 
plot(sw and ftime_S3 ? ftime_S3 : na, title="4 Hour S3",style=circles, color=#CD5C5C,linewidth=3)

//Daily Pivots 
dtime_pivot = security(tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_pivotAvg = security(tickerid, 'D', smaP[1])
dtime_r1 = security(tickerid, 'D', r1[1]) 
dtime_s1 = security(tickerid, 'D', s1[1]) 
dtime_r2 = security(tickerid, 'D', r2[1]) 
dtime_s2 = security(tickerid, 'D', s2[1])

offs_daily = 0
plot(sa and sd and dtime_pivotAvg ? dtime_pivotAvg : na, title="Daily Pivot Average",style=cross, color=orange,linewidth=2)
plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=3) 
plot(sd and dtime_r1 ? dtime_r1 : na, title="Daily R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=3) 
plot(sd and dtime_s1 ? dtime_s1 : na, title="Daily S1",style=circles, color=lime,linewidth=3) 
plot(sd and dtime_r2 ? dtime_r2 : na, title="Daily R2",style=circles, color=maroon,linewidth=3) 
plot(sd and dtime_s2 ? dtime_s2 : na, title="Daily S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=3) 

//Weekly Pivots 
wtime_pivot = security(tickerid, 'W', pivot[1])
wtime_pivotAvg = security(tickerid, 'W', smaP[1])
wtime_R1 = security(tickerid, 'W', r1[1]) 
wtime_S1 = security(tickerid, 'W', s1[1])
wtime_R2 = security(tickerid, 'W', r2[1]) 
wtime_S2 = security(tickerid, 'W', s2[1])

plot(sa and sw and wtime_pivotAvg ? wtime_pivotAvg : na, title="Weekly Pivot Average",style=cross, color=orange,linewidth=3)
plot(sw and wtime_pivot ? wtime_pivot : na, title="Weekly Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=4) 
plot(sw and wtime_R1 ? wtime_R1 : na, title="Weekly R1",style=circles, color=#DC143C,linewidth=4) 
plot(sw and wtime_S1 ? wtime_S1 : na, title="Weekly S1",style=circles, color=lime,linewidth=4) 
plot(sw and wtime_R2 ? wtime_R2 : na, title="Weekly R2",style=circles, color=maroon,linewidth=4) 
plot(sw and wtime_S2 ? wtime_S2 : na, title="Weekly S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=4) 

//Monthly Pivots
mtime_pivot = security(tickerid, 'M', pivot[1])
mtime_pivotAvg = security(tickerid, 'M', smaP[1])
mtime_R1 = security(tickerid, 'M', r1[1])
mtime_S1 = security(tickerid, 'M', s1[1])
mtime_R2 = security(tickerid, 'M', r2[1])
mtime_S2 = security(tickerid, 'M', s2[1])

plot(sa and sm and mtime_pivotAvg ? mtime_pivotAvg : na, title="Monthly Pivot Average",style=cross, color=orange,linewidth=4)
plot(sm and mtime_pivot ? mtime_pivot : na, title="Monthly Pivot",style=circles, color=fuchsia,linewidth=5)
plot(sm and mtime_R1 ? mtime_R1 : na, title="Monthly R1",style=circles, color=#DC145C,linewidth=5)
plot(sm and mtime_S1 ? mtime_S1 : na, title="Monthly S1",style=circles, color=lime,linewidth=5)
plot(sm and mtime_R2 ? mtime_R2 : na, title="Monthly R2",style=circles, color=maroon,linewidth=5)
plot(sm and mtime_S2 ? mtime_S2 : na, title="Monthly S2",style=circles, color=#228B22,linewidth=5)

//Yearly Pivots
ytime_pivot = security(tickerid, '12M', pivot[1])
ytime_pivotAvg = security(tickerid, '12M', smaP[1])
ytime_R1 = security(tickerid, '12M', r1[1])
ytime_S1 = security(tickerid, '12M', s1[1])
ytime_R2 = security(tickerid, '12M', r2[1])
ytime_S2 = security(tickerid, '12M', s2[1])

//Yearly Pivots Plots
plot(sa and sy and ytime_pivotAvg ? ytime_pivotAvg : na, title="Yearly Pivot Average",style=cross, color=orange,linewidth=4)
plot(sy and ytime_pivot ? ytime_pivot : na, title="Yearly Pivot",style=cross, color=fuchsia,linewidth=6) 
plot(sy and ytime_R1 ? ytime_R1 : na, title="Yearly R1",style=cross, color=#DC143C,linewidth=6) 
plot(sy and ytime_S1 ? ytime_S1 : na, title="Yearly S1",style=cross, color=lime,linewidth=6) 
plot(sy and ytime_R2 ? ytime_R2 : na, title="Yearly R2",style=cross, color=maroon,linewidth=6) 
plot(sy and ytime_S2 ? ytime_S2 : na, title="Yearly S2",style=cross, color=#228B22,linewidth=6)