bigurb

Put/Call Ratio De-Trended

Experimenting with de-trending the various Put/Call Ratios.

Use with tickers PCCE , PCC , PCE , PCOEX, etc. Type "PUT" in the ticker field to see the many options. Use daily charts . Then you can hide the put call ratio and overlay SPX to see the signals. The default MAs are a common way to detrend. Basically takes the 10 day moving average and 127 day moving average(half year in trading days), to "de-trend" the ratio to weed out the noise that is seen in the ratio.

If you can find anything useful or interesting with this, let me know. I think it is useful as is, but if you find an interesting way to use it let me know.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?