SamAccountX

TSI with histogram and MA - SamX

SamAccountX Cập nhật   
This is an enhanced TSI. The others I've found on here have generally lacked sufficient settings context and/or alert definitions, so I made this version to address those gaps. In addition to that, I also added a way to plot a user-customizable moving average line of the TSI to better help identify trending conditions across TSI swings.
Phát hành các Ghi chú:
Removed YouTube link to inspiration video for updated default settings.
Phát hành các Ghi chú:
A fairly minor update that most people wouldn't notice. Added in an option to force the indicator to always retrieve actual price info for the TSI calculation instead of strictly relying on the default behavior of the Pinescript 'open', 'high', 'low', and 'close' type variables (which inherit price data based on the selected chart type, which in some cases (e.g. Heiken Ashi charts) may not be an accurate representation of actual price - especially in large and rapid price swings.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added customizable horizontal lines for marking over-bought and over-sold levels
  • Added new alerts for the TSI crossing the over-bought and over-sold lines
  • Added new alerts for the TSI crossing the floating moving-average line
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?