potterheadmuggle13

EUR/USD 45 MIN Strategy - FinexBOT

This strategy uses three indicators:

RSI (Relative Strength Index) - It indicates if a stock is potentially overbought or oversold.
CCI (Commodity Channel Index) - It measures the current price level relative to an average price level over a certain period of time.
Williams %R - It is a momentum indicator that shows whether a stock is at the high or low end of its trading range.

Long (Buy) Trades Open:

When all three indicators suggest that the stock is oversold (RSI is below 25, CCI is below -130, and Williams %R is below -85), the strategy will open a buy position, assuming there is no current open trade.

Short (Sell) Trades Open:

When all three indicators suggest the stock is overbought (RSI is above 75, CCI is above 130, and Williams %R is above -15), the strategy will open a sell position, assuming there is no current open trade.

SL (Stop Loss) and TP (Take Profit):

SL (Stop Loss) is 0.45%.
TP (Take Profit) is 1.2%.

The strategy automatically sets these exit points as a percentage of the entry price for both long and short positions to manage risks and secure profits. You can easily adopt these inputs according to your strategy. However, default settings are recommended.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?