cheatcountry

Ehlers Fisher Transform Indicator [CC]

The Fisher Transform Indicator was created by John Ehlers and the beauty of this indicator is that it provides sharp and clear turning points that are also very early. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

This was a special request so let me know if you would like me to publish other scripts or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú: fixed issue with default resolution
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?