Fontiramisu

Trend Indicator (dow trending) - Fontiramisu

Indicator showing pivots and interpret a trend out of it.

Pivots are calculating with deviation parameter to validate with more precision.

Trending moves are calculated according to Dow Theory :
  • In an uptrend, if the price made a new high, the price must make a new high to confirm the trend, otherwise, it might signal a possible change in the trend.
  • In an uptrend, if the price made a new low, the price must make a new low to confirm the trend, otherwise, it might signal a possible change in the trend.


The indicator can show 2 trends with 2 different "Pivot Depth"
See indicator parameters.

Tab is display at the bottom right corner to show trend direction and if it is hesitating


Fontilab Library is used to code this indicator

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?