lmatl

ICT Fair Value Gap [LM]

lmatl Cập nhật   
Hello traders,

I would like to present you ICT Fair Value Gap script. The idea is the same as in my other script to look form imbalances. I have improved the previous script from teaching of ICT and created this script to train the eye to see those gaps. Shrinking option also shows if the gap has been already filled and also in case gap is filled you can get alert in case you will set it up .

The script has two settings:
general settings - definition of volatility condition for middle candle
box settings - setting for boxes, box colors, shrinking

I hope you enjoy it,
Lukas
Phát hành các Ghi chú:
fixing setting groups and typo

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?