exlux99

Buying Selling Volume Strategy

First I would like to give the original credit and thanks to @ceyhun for his amazing volume script.

The way I decided to convert it into a strategy is divided into multiple types.

First, I decided in order to smooth out the values and make it more accurate to adapt the values to multiple timeframes.

After that I took the initial values from the buyers and sellers , and made a rest operation between them to have a flat difference between the power of both sides.

WIth that later on I decided to to apply a volatility filter,in this case bollinger bands, in order to find out potential leading trends.

At the same time in order to filter even more, I decided to make use as well for weekly VWAP values of the asset used.

Lastly I added a dynamic risk management into it , based on the ATR Daily values of the asset values.


As for the rules used, for example for long, I am looking that the price of the asset is above the weekly VWAP, after that I am checking that the MTF volume rest operation is both bullish and above the upper side of the bollinger.
For short we would want the asset to be below the weekly VWAP, and the volume to be bearish and above the upper side of bollinger.

The exit is either based on daily ATR values multipliers, or if we have a reverse condition.If you have any questions, please let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?