Infinity_Trading_

The Strat Numbers & Combos

This indicator is an all-in-one "The Strat" script. This script displays the following:

  • The Strat candle numbers (1's, 2's, & 3's)
  • The Strat Combo labels along with trigger line
  • Pivot Machine Gun ( PMG ) dynamic labels
  • Hammer & Shooter candle labels

The Strat Candle Numbers label each candle, on any timeframe, either a 1, 2, or 3. 1's are inside bars of the previous candles. 2's take out only one side of the previous candle. And 3's go outside both sides of the previous candle.

The Strat Combo labels (which are made of the 1's, 2's, 3's outlined above) display labels when a Strat Combo occurs. The script displays a label, direction arrow, and trigger line for each Strat Combo. This indicator finds the following Strat Combos:

The Pivot Machine Gun ( PMG ) labels any 5 or more consecutive candles that make higher lows or 5 or more consecutive candles that make lower highs. A PMG can continue going in its direction or it can reverse and come back through the range. The logic in this indicator dynamically finds each level in a PMG and draws a line for easy identification.

The script also identifies if the candle type is a Hammer , Inverted Hammer , Shooting Star , or Hanging Man . These candle types are highly likely reversal points in price action.The indicator will plot a shape with a color coded icon identifying the candle. The distance between the shape and the candles can be manually adjusted in the inputs section.

This indicator has many style options. The user can independently toggle on/off the Strat numbers, boxes around the Strat Combos, and Hammer and Shooter shapes. Also all of the colors used in this script can be changed from the inputs section, so a user can easily change colors to match their current color scheme.Phát hành các Ghi chú: Added Hammers & Shooters label key

Hammers & Shooters Key

Hammer == silver "🔨" (Bearish)
Inverted Hammer == silver "⚒️" (Bearish)
Shooting Star == gold "🌟" (Bullish)
Hanging Man == gold "🪢🙍" (Bullish)
Phát hành các Ghi chú: Updated the indicator to display the max number of lines allowable by TradingView (500).
max_lines_count=500
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?