SparkyFlary

Volume using Candle Range

Another way of finding out a rough estimate of the volume or how much bulls or bears were in control using only the range of the candlesticks in relation to the closing price. If the close is in the higher range zone then the volume is said to have been positive, if the close is in the lower range zone then the volume is said to have been negative. The close is compared to the midpoint of the candle to see how far from the midpoint the close was.

The columns bars show how far each candlestick's close price is to the midpoint of its high and low. It's possible for the column bar to be a different color than the candlestick itself if the close was above or below the midpoint. An average line is shown that takes the average of a given length amount of column bars. There is an option to show the absolute value only of the columns and the average line.

This is based on an idea I found about candlestick range bars implying volume. This is an attempt to put that theory into practice and to see if there's any truth to it. It's not exactly volume and may not always look like it, and it does not show how many trades took place but instead tries to use price in relation to the high and low range.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?