metacamaleo

TrendPivots

metacamaleo Cập nhật   
Library "TrendPivots"

This library provides functions to search for bullish and bearish divergences between pivots and indicators. Functions search for higher highs and lower lows, automating lines, labels and signals for technical analysis and strategies.

method maxBeforeLast(id)
  Method function to get the maximum price before the last, stored in an array pivotPoint.
  Namespace types: pivotPoint
  Parameters:
    id (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: pivotPoint

method minBeforeLast(id)
  Method function to get the minimum price before the last, stored in an array pivotPoint.
  Namespace types: pivotPoint
  Parameters:
    id (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: pivotPoint

method pivotLine(id, a, b, color)
  Sets the coordinates of a given line using two pivotPoint variables.
  Namespace types: series line
  Parameters:
    id (line): (line) Existing line
    a (pivotPoint): (pivotPoint) First pivotPoint.
    b (pivotPoint): (pivotPoint) Second pivotPoint.
    color (color): (color) The desired color. Default is red.
  Returns: void

bearishDivergence(pivotArray)
  Look for bearish divergence in a pivotPoint array cointaining pivot highs.
  Parameters:
    pivotArray (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: bool True if bearish divergence was found.

bullishDivergence(pivotArray)
  Look for bullish divergence in a pivotPoint array cointaining pivot lows.
  Parameters:
    pivotArray (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: bool True if bullish divergence was found.

uptrendPivot(leftBars, rightBars, indicator, reset, plotLabel, plotLine)
  Detects higher highs, higher lows and bearish divergence in an uptrend. Creates a line when bearish divergence is found, and labels.
  Parameters:
    leftBars (int): (int)
    rightBars (int): (int)
    indicator (float): (float) RSI, MACD or other value.
    reset (bool): (bool) A bool variable to reinitiates the pivot computation, such as time changes, crossovers, or another.
    plotLabel (bool): (bool) If true (default), plots labels to higher highs and for each pivot low. Default = true.
    plotLine (bool): (bool) If true (default), plots a line linking the lower lows with divergence. Default = true.
  Returns:

downtrendPivot(leftBars, rightBars, indicator, reset, plotLabel, plotLine)
  Detects lower lows, lower highs, and bullish divergence in a downtrend. Creates a line when bullish divergence is found, and labels.
  Parameters:
    leftBars (int): (int)
    rightBars (int): (int)
    indicator (float): (float) RSI, MACD or other value.
    reset (bool): (bool) A bool variable to reinitiates the pivot computation, such as time changes, crossovers, or another.
    plotLabel (bool): (bool) If true (default), plots labels to lower lows, and for each pivot low.
    plotLine (bool): (bool) If true (default), plots a line linking the lower lows with divergence. Default = true.
  Returns:

pivotPoint
  The coordinates of a pivot point and corresponding indicator value.
  Fields:
    x (series int): (int) Time.
    y (series float): (float) Price.
    indicator (series float): (float) Indicator value.
Phát hành các Ghi chú:
v2

Updated:
uptrendPivot(leftBars, rightBars, indicator, reset, plotLabel, plotLine)
  Detects higher highs, higher lows and bearish divergence in an uptrend. Creates a line when bearish divergence is found, and labels.
  Parameters:
    leftBars (int): (int)
    rightBars (int): (int)
    indicator (float): (float) RSI, MACD or other value.
    reset (bool): (bool) A bool variable to reinitiates the pivot computation, such as time changes, crossovers, or another.
    plotLabel (bool): (bool) If true (default), plots labels to higher highs and for each pivot low. Default = true.
    plotLine (bool): (bool) If true (default), plots a line linking the lower lows with divergence. Default = true.
  Returns:
Phát hành các Ghi chú:
v3
Adds more information to functions;

Changes in uptrendPivot() and downtrendPivot() function:
- Returned pivotPoints changed from series to var to retain values;
- Traces lines every higher high pivot (red = bearish divergence in uptrendPivot());
- Traces lines every lower low pivot (green = bullish divergence in downtrendPivot()).
- Adds indicator values in labels.

Updated:
method maxBeforeLast(id)
  Method function to get the maximum price before the last, stored in an array pivotPoint.
  Namespace types: pivotPoint
  Parameters:
    id (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: pivotPoint The last higher high pivot coordinates and indicator before current.

method minBeforeLast(id)
  Method function to get the minimum price before the last, stored in an array pivotPoint.
  Namespace types: pivotPoint
  Parameters:
    id (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: pivotPoint The last lower low pivot coordinates and indicator before current.

bearishDivergence(pivotArray)
  Look for bearish divergence in a pivotPoint array cointaining pivot highs.
  Parameters:
    pivotArray (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: series bool True if bearish divergence was found.

bullishDivergence(pivotArray)
  Look for bullish divergence in a pivotPoint array cointaining pivot lows.
  Parameters:
    pivotArray (pivotPoint): (array pivotPoint) The pivotPoint array to inspect.
  Returns: series bool True if bullish divergence was found.

uptrendPivot(leftBars, rightBars, indicator, reset, plotLabel, plotLine)
  Detects higher highs, higher lows and bearish divergence in an uptrend. Creates a line linking two pivot highs (red when bearish divergence, otherwise green), and labels.
  Parameters:
    leftBars (int): (int)
    rightBars (int): (int)
    indicator (float): (float) RSI, MACD or other value.
    reset (bool): (bool) A bool variable to reinitiates the pivot computation, such as time changes, crossovers, or another.
    plotLabel (bool): (bool) If true (default), plots labels to higher highs and for each pivot low. Default = true.
    plotLine (bool): (bool) If true (default), plots a line linking the lower lows with divergence. Default = true.
  Returns: -> The most recent higher high pivot, the most recent pivot low, true when higher high, true when higher low, true when bearish divergence.

downtrendPivot(leftBars, rightBars, indicator, reset, plotLabel, plotLine)
  Detects lower lows, lower highs, and bullish divergence in a downtrend. Creates a line linking two pivot lows (green when bullish divergence, otherwise red), and labels.
  Parameters:
    leftBars (int): (int)
    rightBars (int): (int)
    indicator (float): (float) RSI, MACD or other value.
    reset (bool): (bool) A bool variable to reinitiates the pivot computation, such as time changes, crossovers, or another.
    plotLabel (bool): (bool) If true (default), plots labels to lower lows, and for each pivot low.
    plotLine (bool): (bool) If true (default), plots a line linking the lower lows with divergence. Default = true.
  Returns: -> The most recent lower low pivot, the most recent pivot high, true if lower low, true if lower high, true when bullish divergence.
Phát hành các Ghi chú:
v4

Updated:
downtrendPivot(leftBars, rightBars, indicator, reset, plotLabel, plotLine)
  Detects lower lows, lower highs, and bullish divergence in a downtrend. Creates a line linking two pivot lows (green when bullish divergence, otherwise red), and labels.
  Parameters:
    leftBars (int): (int)
    rightBars (int): (int)
    indicator (float): (float) RSI, MACD or other value.
    reset (bool): (bool) A bool variable to reinitiates the pivot computation, such as time changes, crossovers, or another.
    plotLabel (bool): (bool) If true (default), plots labels to lower lows, and for each pivot low.
    plotLine (bool): (bool) If true (default), plots a line linking the lower lows with divergence. Default = true.
  Returns: -> The most recent lower low pivot, the most recent pivot high, true if lower low, true if lower high, true when bullish divergence.
Phát hành các Ghi chú:
v5
Bug fix on pivotHigh labels in downtrendPivot() function.

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.