frixou89

BB-RSI-ADX Entry Points

frixou89 Pro+ Cập nhật   
This is a combination of indicators used to find oversold and overbought entry points for possible reversion.

A Green arrow will appear when all condition are met for an ENTER LONG position.
A Red arow will appear when all condition are met for an ENTER SHORT position.

You can modify all of these condition parameters from the indicator's settings.

How does the indicator work
The signals are using Bollinger Bands, BB %B, RSI and ADX indicators to try and find points of reversal

Enter LONG Conditions
  • Current candle low is below BB lower band.
  • The BB %B is more than 0.
  • RSI > 30
  • ADX > 25

Enter SHORT Conditions
  • Current candle high is above BB upper band.
  • The BB %B is less than 1.
  • RSI < 70
  • ADX > 25

Those are the default settings that seem to work for me but you can customize all of these from the indicator settings.
I find this strategy to best work on a 3 minute timeframe

Note: The bb %B is calculated for stDev - 1. This will help you see a change happening faster.
Phát hành các Ghi chú: Added MIN and MAX RSI conditions to minify invalid signals. Typically you don't want to enter a LONG position if RSI is already more than 50 which means you already entered late. Same with SHORT positions.
Phát hành các Ghi chú: Added alerts

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?