LonesomeTheBlue

Divergence for Many Indicators v4

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,


Here is my new year gift for the community, Digergence for Many Indicators v4. I tried to make it modular and readable as much as I can. Thanks to Pine Team for improving Pine Platform all the time!

How it works?
- On each candle it checks divergences between current and any of last 16 Pivot Points for the indicators.
- it search divergence on choisen indicators => RSI , MACD , MACD Histogram, Stochastic , CCI , Momentum, OBV, VWMACD, CMF and any External Indicator!
- it checks following divergences for 16 pivot points that is in last 100 bars for each Indicator.
--> Regular Positive Digergences
--> Regular Negative Digergences
--> Hidden Positive Digergences
--> Hidden Negative Digergences
- for positive divergences first it checks if closing price is higher than last closing price and indicator value is higher than perious value, then start searching divergence
- for negative divergences first it checks if closing price is lower than last closing price and indicator value is lower than perious value, then start searching divergence


Some Options:

Pivot Period: you set Pivot Period as you wish. you can see Pivot Points using "Show Pivot Points" option
Source for Pivot Points: you can use Close or High/Low as source
Divergence Type: you can choose Divergence type to be shown => "Regular", "Hidden", "Regular/Hidden"
Show Indicator Names: you have different options to show indicator names => "Full", "First Letter", "Don't Show"
Show Divergence Number: option to see number of indicators which has Divergence
Show Only Last Divergence: if you enable this option then it shows only last Positive and Negative Divergences
you can include any External Indicator to see if there is divergence
- enable "Check External Indicator"
- and then choose External indicator name in the list, "External Indicator"
- External indicator name is shown as Extrn
- related external indicator must be added before enabling this option

Coloring, line width and line style options for different type of divergences.

Following Alerts added:
- Positive Regular Divergence Detected
- Negative Regular Divergence Detected
- Positive Hidden Divergence Detected
- Negative Hidden Divergence Detected


Now lets see some examples:

Hidden Divergences:

Regular and Hidden Divergences together:

Showing first letters of indicators:

You can see only the number of indicators which has divergence:

You can see only divergence lines without indicators names and numbers:

option to used different label/line/text colors:

You have option to see only last divergences:

You can change Pivot Period, in following example Pivot Period = 15:

You can use Close or High/Low as Source for Divergence

You can include external indicators and get divergences on it:

Wish you all a happy new year!

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
New Updates:
-"Don't Wait for Confirmation" option added. if you enable this option it doesn't wait for candle or indicator confirmation and it gives the divergence signal immediately. some users like this more.
- "Maximum Pivot Points to Check" option added, its the number of Pivot Highs/Lows to search for divergence. you can set it as you wish.
- "Maximum Bars to Check" option added, its the number of bars/candles to search for divergence. you can set it as you wish.
- Last divergence lines removed until meeting new Pivot High/Low. So now there is no unnecessary lines/labels.

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
"Minimum Number of Divergence" option added. for example if you set it "2" then the scripts shows the divergence if there is 2 or greater number of divergence.
Phát hành các Ghi chú:
"Show Divergence Lines" added. if you disable it then the script won't show the Divergence Lines.
Example:
Phát hành các Ghi chú:
Hidden Divergence fixed.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed.
Phát hành các Ghi chú:
bug fixed in "Minimum Number of Divergence" option. Thanks to @gold4boomersdoge4mooners for the bug report.
Phát hành các Ghi chú:
Two New Alerts Added:
- Positive Divergence Detected (Regular or Hidden Divergence)
- Negative Divergence Detected (Regular or Hidden Divergence)
Phát hành các Ghi chú:
updated.
Phát hành các Ghi chú:
"Show MAs 50 & 200" option added with colors.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?