loxx

Variance (Welford) [Loxx]

The standard deviation is a measure of how much a dataset differs from its mean; it tells us how dispersed the data are. A dataset that’s pretty much clumped around a single point would have a small standard deviation, while a dataset that’s all over the map would have a large standard deviation. You can. use this calculation for other indicators.

Given a sample the standard deviation is defined as the square root of the variance

Here you can find a Welford’s method for computing (single pass method) that avoids errors in some cases (if the variance is small compared to the square of the mean, and computing the difference leads catastrophic cancellation where significant leading digits are eliminated and the result has a large relative error)

Read more here: https://jonisalonen.com/2013/deriving-welfords-method-for-computing-variance/

Incliuded
  • Loxx's Expanded Source Types

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?