bu5hm4nn

MA Multiplier with Fibonacci

bu5hm4nn Cập nhật   
This implementation of the "2-Year MA Multiplier" gives you some control over the indicator, you can change the multiplier from it's default of 5, you can change the lookback from it's default of 730 days and I've also added three fibonacci traces between the moving average and it's multiple that you can play with. Oh and you can also choose the data source ('close' or 'hl2' make most sense).

The formula for this indicator was created by Philip Swift.
Thanks to @Pladizow for pointing me to this indicator.
Phát hành các Ghi chú:
- Added calculating at 4H resolution which is a lot smoother for 4H and 1H timeframes. (1H resolution would exceed the 5K candle limit of basic accounts)
- Now has 5 fibonacci lines (default activates only 0.786 as that is where Bitcoin is trading right now)
- Added option to disable Sell and Buy-Zone color fill
- Added option to select the averaging algorithm between SMA, EMA, WMA and HMA (default is the original SMA)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?