KioseffTrading

Short Volume Stamper

Hello!

BE SURE TO RUN THE SCRIPT WITH BAR REPLAY TO SEE WHAT IT DOES! I hope you like it!

This script calculates the total short volume , total volume , and the short volume / total volume ratio since the 2-year high price. In addition, the approximate dollar value of all short volume since the 2-year high, and the approximate dollar value of all non-short sell volume since the 2-year high is calculated using VWAP . A red line (short interest ratio >= 20%) connects the 2-year high to current session’s high price; a green line (short interest ratio < 20%) connects the 2-year high to the current session’s high.

The script also “stamps” sessions in which a NEW 1-year high in SHORT volume is achieved, and when a PIVOT POINT high is achieved (highest high over 51 sessions). When a new high in short volume is achieved the script aggregates the total volume and short volume for the 5 sessions prior to the new high, the session of the new high, and the 4 sessions after the new high (10 sessions). Additional volume calculations are performed for the 10 session period!

When a pivot point high is achieved the script aggregates the total volume and short volume for the 3 sessions prior to the pivot high, the session of the pivot high, and the 2 sessions after the new high (6 sessions). Additional volume calculations are performed for the 6 session period!

Red labels, red boxes, and red lines indicate a short volume ratio greater than or equal to 20% over the corresponding period!
Green labels, green boxes, and green lines indicate a short volume ratio less than 20% over the corresponding period!

Phát hành các Ghi chú: Changed the tracking label y-axis plot. The tracking label will trail price a bit tighter!
Phát hành các Ghi chú: Added name
Phát hành các Ghi chú: Memory calculation compliant

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?