dhananjay.d.joshi

HL MovingAvg2Line Cross Dhananjay

dhananjay.d.joshi Cập nhật   

Sharing the simple trend following trading strategy, traders can add their own rules in this, to minimise the losses and maximise the profits. Like below.

1. Go long only if price is above 189 days EMA/SAM
2. Exit position when high or low of previous candle is breached in the opposite direction of the trend.
3. Go long only if price is in up trend on higher time frame charts and go short when price is down trend of higher time frame charts.

Stop loss, target and other things can also be decided by the trader.

Idea is to capture the short term trend to trade in FnO or 2/3 days position in underlying instrument.

Traders can optimise the length of the Moving average so that your traded is set for maximum profit giving settings for this strategy. Different instruments responds to different moving averages because of different volatility.

Idea is to go long when price closes above 9 days EMA of Highs and exit and go short whenever price closes below 9 days EMA of lows, exit short when first condition meets after short trade.

I ma not that good with scripts, have many such ideas, interested script writers can get in touch with me so that we can create trading systems which have grater success rate.

Phát hành các Ghi chú:
In the earlier script the input option was not given in the updates version Input option is added.

Now traders can change the EMA setting to maximize the profit. Different instrument respond to different EMAs.
Phát hành các Ghi chú:
Have changed the quantity to 0 , you can change it from properties. Change MA length to maximize profits.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?