im237

Fibonacci Levels

im237 Updated   
ENGLISH
FiboLevels uses standard deviation (a measure of market volatility ). For me, more successful parameters were EMA , 500 days, showing levels 50 and 100.
The standard RSI 14 indicator helps to determine the levels, you can use its values to navigate the levels if the price approaches any line, and the RSI is in the overbought or oversold zone, that is, there is a high probability that the price may rebound from this level.
If the script does not display levels, then you need to reduce the length parameter
If the price has gone beyond the lines, then the number of levels can be increased in the Number of Lines Show parameter

Russian
В FiboLevels используется стандартное отклонение (величина измерения волатильности рынка). Для меня более удачными параметрами вышли EMA , 500 дней , показ уровней 50 и 100.
Определять уровни помогает стандартный индикатор RSI 14, по его значениям можно ориентироваться в уровнях, если цена подходит к какой-либо линии, а RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности, то есть большая вероятность что от этого уровня цена может оттолкнуться.
Если скрипт не отображает уровней, то нужно уменьшить параметр длина
Если цена вышла за пределы линий, то количество уровней можно увеличить в параметре Number of Lines Show
Phát hành các Ghi chú: now the old lines are removed
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?