OmegaTools

Donchian Trend Signals

OmegaTools Cập nhật   
The Donchian Trend Signals is an indicator developed to help traders identify the current trend direction and potential liquidity grabs.

The usage of the indicator is very simple, on the chart you'll see a modified version of the classic and popular Donchian channel, calculated using the closing prices, that changes the color of the average middle line to indicate the direction of the current trend. The indicator also colors the candlestick.

Using the option "Complex Mode" will give your indicator additional data by changing the calculation method. These changes make the lines become the average between different lengths of the same Donchian channel formula.

Additionally, the indicator plots on the chart some buy or sell signals, displayed as diamonds above or below the candles. The signals are calculated to find potential liquidity grabs using the wicks, the true range of the candles, and the volume compared to his average value.
Phát hành các Ghi chú:
Breakout signals added: Breakout occurs whenever the closing price crosses above or below the Donchian lines. The color of the breakout signals, displayed as triangles in the direction of the breakout, depends on the decisiveness of the candle responsible for the breakout.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?