Hookster

Vision Volume

After reading an article on how to trade volume I felt that I needed some kind of indicator using price action and volume together.

More precisely I tried to build two indicators. Bear in mind this indactor is very simple because it only evaluates each bar with its previous bar and an average.

Nr.1 Weak/fake push: Price suddenly goes up/down a lot more but without much volume being traded -> sign of a fake move or low interest

Nr 2 Price action resistance:
After an up or down move price suddenly stops moving but high volumes are being traded. This means high resistance from sellers in a rally or buyers in a decline.

This is very simple and as you can see it is often not a clear signal. I will try to improve it further. If a fake move bar (purple) has a close near its new high we don't know if the fake push will continue. As you can see on the chart. some reversal signs come a little to early.

You can re-color labels and turn them off optionally.

This is built for educational purposes only. I hope you find it useful.

Design by Hook

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?